Lean ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง / สิริพงศ์ จึงถาวรรณ

Author : สิริพงศ์ จึงถาวรรณ
Rating :
Lean ลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง / สิริพงศ์...

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สกัดคุณค่าของเรื่อง LEAN จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี ออกมาเป็นเนื้อหา ตั้งแต่ความจำเป็นของลีนต่อการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือลีน การนำลีนไปปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาลีนต่อไปในอนาคต ภายใต้ตัวอย่างจริงที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ยิ่งทำให้สามารถเรียนรู้และเลียนแบบเพื่อต่อยอดได้ไม่ยาก สมดังปรัชญาลีนที่ว่า "คุณค่าที่สร้างมาจากความเรียบง่าย"

Publisher : กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์น
Publish Year : 2560
Page : 174
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005873 IE00010 Available 0 Please Login
1040004688 IE00010 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.