หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป : กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Rating :
หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป : กฎระเบียบที...

เป็นหนังสือที่ใช้ ประกอบการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน และเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ โดยผู้ที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบในองค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน และความรู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2560
Page : 148 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005724 PL00037 3 Available 0 Please Login
1040005725 PL00037 3 Available 0 Please Login
1040005726 PL00037 3 Long Overdue 0 Please Login
1040005728 PL00037 3 Available 0 Please Login
1040005732 PL00037 3 Available 0 Please Login
1040005731 PL00037 3 Available 0 Please Login
1040005730 PL00037 3 Available 0 Please Login
1040005723 PL00037 3 Long Overdue 0 Please Login
1040005729 PL00037 3 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.