ปรากฏการณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทางใหม่ / พิภพ อุดร

Author : พิภพ อุดร
Rating :
ปรากฏการณ์ 4.0 ธุรกิจบนเส้นทางใหม่ / พิภพ อุดร...

งานวิจัยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 3 ประเภท คือ การเกษตร การแพทย์ และการท่องเที่ยว-บริการ เกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 ผลปรากฏว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตประมาณธุรกิจ 2.5 (มีการสร้างแบรนด์ แต่ยังยึดติดกับการสร้างความคุ้มค่าและกำไรมากกว่านวัตกรรม) งานวิจัยนี้จึงนำเสนอกรณีศึกษาของธุรกิจที่ก้าวสู่ความเป็น 4.0 แล้ว เช่น ด้านการเกษตร คือ บริษัทวีฟู้ดส์ (ข้าวโพดแปรรูป) และ Techfarm (ผู้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับคุณภาพดินและน้ำ) ด้านการแพทย์ คือ การพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ (ใช้ในสถานดูแลผู้สูงอายุ) และริสแบนด์ Meid (อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ที่พกติดตัวได้) ด้านการท่องเที่ยว-บริการ คือ เว็บไซต์ Shippop (บริการขนส่ง) และเว็บไซต์ TakeMeTour (บริการทัวร์แบบเพื่อนพาเที่ยว) รวมถึงตั้งคำถามว่าประเทศไทยต้องแก้ปัญหาตรงจุดไหนบ้าง เพื่อให้ธุรกิจในภาพรวมกลายเป็น 4.0 ได้จริงๆ

Publisher : กรุงเทพฯ : มติชน
Publish Year : 2560
Page : 224 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040009007 BA00022 Available 0 Please Login
1040008994 BA00022 Available 0 Please Login
1040009008 BA00022 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.