The Great Reset ปฏิวัติระเบียบโลกใหม่ / ทวีสุข ธรรมศักดิ์

Author : ทวีสุข ธรรมศักดิ์
Rating :
The Great Reset ปฏิวัติระเบียบโลกใหม่ /  ทวีสุข ธร...

The Great Reset ปฏิวัติระเบียบโลกใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและโอกาสครั้งสำคัญในรอบ 100 ปี การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เกิดการปรับตัวในอัตราเร่งที่มีผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และหลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า The Great Reset หรือการโละระบบเดิม อุตสาหกรรมเดิม และการใช้ชีวิตแบบเดิม

"ผมหวังอย่างยิ่งว่า The Great Reset เล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของขบวนการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่และไปปรับใช้ต่อการลงทุน การดำเนินธุรกิจ"

Publisher : กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์
Publish Year : 2565
Page : 304 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012835 IE00070 CheckOut Oct 04, 2022 1 Please Login
1040012837 IE00070 CheckOut Oct 08, 2022 1 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.