100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า : Service 10X Coaching Playbook / พีรพัฒน์ ตั้งสืบสกุล

Author : พีรพัฒน์ ตั้งสืบสกุล
Rating :
100 กลยุทธ์การบริการลูกค้า : Service 10X Coaching ...

"Service 10X" แปลว่า "Explore & Experiment & Expand" คือการรู้จักสำรวจ เรียนรู้ ทดลองลงมือทำจริง และขยายผลยึดถือหลักการ Failure is Learning ความผิดพลาดคือการเรียนรู้ เน้นการลงมือทำ ทดลองบ่อย ๆ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจหาตัวอย่าง หา Role Model หาผู้เชี่ยวชาญ Expert Dialogue ล้อมวงพูดคุยบ่อย ๆ แชร์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้าง Prototype ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ระบบต้นแบบอะไรใหม่ ๆ หรืออาจจะเป็นการพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้น สร้างความแตกต่าง สร้างความหมายใหม่ New Value สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เรื่อย ๆ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม Agile Team เพื่อ Disrupt กรอบความคิดเดิม ๆ ระบบเดิม ๆ นิสัยเดิม ๆ วิธีการบริการลูกค้าแบบเดิม ๆ การประชุมแบบเดิม ๆ

"Service 10X Coaching Playbook" เป็นหนังสือที่รีดเอาหลักการและกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าในองค์กรโดยการผสมผสาน Principle หลักการ Tools เครื่องมือ ทั้งในส่วนของ Hard Side Management และ Soft Side Management ไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำเนื้อหาในทุก ๆ บท ไปใช้งานได้จริงและตรงประเด็น

Publisher : กรุงเทพฯ : มติชน
Publish Year : 2564
Page : 224 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012553 IE00066 CheckOut Dec 17, 2022 0 Please Login
1040012552 IE00066 CheckOut Aug 31, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.