สร้างคนอย่างไร ธุรกิจไทยยั่งยืน = Shaping People for Business Sustainability – in Action

Author : สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Rating :
สร้างคนอย่างไร ธุรกิจไทยยั่งยืน = Shaping People f...

เมื่อโลกต้องรับมือจากการเปลี่ยนแปลงจาก ความมั่นคง ไปเป็น “ความผันผวน” (V-Volatility) จาก ความแน่นอน ไปเป็น “ความไม่แน่นอน” (U-Uncertainty) จาก ความเรียบง่าย ไปเป็น “ความสลับซับซ้อน” (C-Complexity) และจาก ความชัดเจน ไปเป็น “ความคลุมเครือ” (A-Ambiguity) ของสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ และเป็นความท้าทายอันดับต้น ๆ ของผู้นาในองค์กร ที่ต้องทาความเข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

Published Date : Dec 03, 2020
Publisher : -
Page : 221 หน้า Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 19 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.