งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ (Statement of Cash Flows)

Author : กองบรรณาธิการ ธรรมนิติ,สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Rating :
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ (Statement of...

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในเงินสดของกิจการ โดยการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยเฉพาะการจัดทำงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่นอกเหนือจากการที่กิจการจะต้องจัดทำงบกำไร ขาดทุนและงบดุลแล้ว การจัดทำงบกระแสเงินสดเป็นการแสดงการได้มาและจ่ายไปในเงินสดของกิจการที่จะ ทำให้นักบัญชีหรือผู้บริหารได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงินสด ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดรับหรือกระแสเงินสดจ่ายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ ผ่านมา เพื่อนำผลที่ได้จากการทำงบกระแสเงินสดไปวางแผนจัดการเงินสดของกิจการจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หนังสือ งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ (Statement of Cash Flows) จัดพิมพ์ขึ้นเป้นครั้งที่ 4

Published Date : Dec 14, 2018
Publisher : ธรรมนิติเพลส
Page : 552 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 6 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.