ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. คำนิยาม

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
"ประมวลผล" หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
"ห้องสมุดมารวย" หมายถึง ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
"ข้อตกลงการเป็นสมาชิก" หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวย โดยให้หมายความรวมถึงข้อตกลงที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วย


ตามที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวยนั้น ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2. ข้อตกลงการสมัครสมาชิกห้องสมุดมารวย

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ในการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวยนั้นจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของข้าพเจ้าจากบริการ SET Member มาใช้ในการให้บริการของห้องสมุดมารวยด้วย โดยข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าจากบริการ SET Member ดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าเอง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวย

3.1 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการห้องสมุดมารวย ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการในช่องทางใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2538 หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตและ/หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่ห้องสมุดมารวยจะกำหนดขึ้น รวมถึงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการโดยเคร่งครัด และในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้บริการห้องสมุดมารวยผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดมารวย ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ด้วย
3.2 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ห้องสมุดมารวยสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือระงับบริการของห้องสมุดมารวย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือทั้งหมด โดยอาจไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.3 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ห้องสมุดมารวยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวยเมื่อใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการของห้องสมุดมารวยและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า ดังนั้น ข้าพเจ้าตกลงจะติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวยที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ห้องสมุดมารวยอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกห้องสมุดมารวยภายหลังการเข้าสู่ระบบ (Login) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ห้องสมุดมารวยจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

4. ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการของห้องสมุด มารวย โดยให้ห้องสมุดมารวย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการใช้บริการของข้าพเจ้าไปวิเคราะห์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการของห้องสมุดมารวยหรือของบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคลที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์หรือแนะนำบริการ หรือกิจกรรม นำเสนอสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชัน ผลิตภัณฑ์ สำรวจความคิดเห็น ตลอดจนการให้คำแนะนำ ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดมารวยตรงกับความสนใจของข้าพเจ้า
4.2 ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลการเข้าใช้บริการของห้องสมุดมารวย จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.