กิจกรรมย้อนหลัง

13/12/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : หาจุดซื้อดูจุดขาย ด้วยเทคนิคง่ายๆ สไตล์นั่งเทียน โดยคุณภานุวัตน์ เพ็ชยมาตร (อาจารย์อ้วน นั่งเทียน) บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 25/10/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : สุโก้ย! มาร์เก๊ตติ้ง...การตลาดจากญี่ปุ่น โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (นามปากกา เกตุวดี Marumura) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25/09/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : ลงทุนเพื่อลูก สร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว โดย ดร.ศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 25/07/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : Invest Like A Pro ลงทุนอย่างมืออาชีพ โดย คุณวิน พรหมแพทย์, CFA 27/07/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : จริต จิตวิทยาการลงทุน โดย คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)จำกัด 31/05/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : เศรษฐศาสตร์.. เรื่องไม่ยาก ใกล้ๆตัว โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ทรัพยากรใหม่


Start Page