รายงานประจำปี 2547= Annual Report 2004 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
รายงานประจำปี 2547= Annual Report 2004 / ตลาดหลักท...

กล่าวถึงภารกิจและบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภาพรวมตลาดทุนไทยในปี 2547 ข้อมูลสถิติที่สำคัญในรอบ 3 ปี การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2547 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างการบริหารงาน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารและงบการเงิน

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2548
Category : About the SET
Page : 132 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010069621 AS00041 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.