คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิการที่ดี / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอ...

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางของผู้ตรวจสอบภายใน ในบทบาทของการปฏิบัติงานตรวจสอบ และบทบาทของการสนับสนุนงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2549
Page : 364 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086503 SP00017 Long Overdue 0 Please Login
1010086506 SP00017 Available 0 Please Login
1010086554 SP00017 Available 0 Please Login
1010086499 SP00017 CheckOut Mar 30, 2023 0 Please Login
1010086500 SP00017 Available 0 Please Login
1010086501 SP00017 Available 0 Please Login
1010086502 SP00017 Available 0 Please Login
1010086556 SP00017 Available 0 Please Login
1010086558 SP00017 Available 0 Please Login
1010086504 SP00017 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.