คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิการที่ดี / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอ...

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางของผู้ตรวจสอบภายใน ในบทบาทของการปฏิบัติงานตรวจสอบ และบทบาทของการสนับสนุนงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2549
Page : 364 หน้า

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.