เจาะตลาดหุ้น : วิพากษ์กลไก และปัจจัยกระทบตลาดหลักทรัพย์ / ธรรมนูญ อานันโทไทย

Author : ธรรมนูญ อานันโทไทย
Rating :
เจาะตลาดหุ้น : วิพากษ์กลไก และปัจจัยกระทบตลาดหลักท...

เนื้อหาแบ่งเป็น 7 ตอน ตอนที่ 1-เรื่องดัชนีหุ้นไทย; ตอนที่ 2-กล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย; ตอนที่ 3-เป็ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และนโยบายเศรษฐกิจ; ตอนที่ 4-เป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535; ตอนที่ 5-เรื่องเกี่ยวกับ ก.ล.ต.; ตอนที่ 6-เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง SEC กำเนิด เช่น ตลาดหุ้น โอ ที ซี, กองทุนเปิด, การแยกบริษัท เงินทุน และบรษัท หลักทรัพย์, ขั้นตอนการแปรสภาพ เป็นบริษัท มหาชน จำกัด และการพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ภายใต้ ก.ล.ต.; ตอนที่ 7-เรื่องเกมการเงินใหม่ เช่น การปั่นหุ้น, ระบบมาร์จิ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์
Publish Year : 2537
Page : 335 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010054759 IK00014 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.