Ouch! โอ๊ย! แล้วรวย / พอล นอทท์

Author : นอทท์, พอล
Rating :
Ouch! โอ๊ย! แล้วรวย / พอล นอทท์...

"Ouch! โอ๊ย! แล้วรวย" เป็นหนังสือที่บอกเล่าในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับการเงิน เบื้องลึกและเบื้องหลังของอุตสาหกรรมการเงิน สมรภูมิของการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจ เมื่อเราไม่รู้ เราย่อมเกิดความกลัว และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยไม่ได้วิเคราะห์และไม่ได้ตระหนักว่า โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนั้นมีมากน้อยเพียงใด เนื้อหาในเล่มจะชี้ให้คุณเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญอาจไม่ได้ช่วยรักษาเงินในกระเป๋าของคุณไว้เสมอไป และโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยเลย พฤติกรรมของเรามีอิทธิพลต่อความมั่งคั่ง หากเรารู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตัวเอง ก็จะทำให้เรารักษาเงินเอาไว้ได้ไม่ยาก คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า แท้จริงแล้วเงินทำงานอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับเงินของคุณ และคุณจะเก็บรักษาและทำเงินให้งอกเงยได้อย่างไรแม้ในยามวิกฤต "เรื่องเงินต้องรู้ให้มากอีกนิด แล้วชีวิตจะราบรื่น"

Publisher : กรุงเทพฯ : โพสต์
Publish Year : 2558
Page : 328 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005332 PF00044 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.