มองมุมใหม่วิกฤตเศรษฐกิจโลก / วิทยากร เชียงกูล

Author : วิทยากร เชียงกูล
Rating :
มองมุมใหม่วิกฤตเศรษฐกิจโลก / วิทยากร เชียงกูล...

กล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งล่าสุด คือเสนอสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เจาะลึกและกว้างไกลกว่ากรอบคิดเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมใหม่ที่มุ่งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเฉพาะหน้า หรือปรับปรุงกฎเกณฑ์การควบคุมธนาคาร สถาบันการเงิน เพื่อพยุงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมให้ฟื้นได้ช่วงสั้นๆ ผู้เขียนในฐานะที่เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม วิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของตัวระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เป็นตัวการสร้างความขัดแย้งและวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยโดยตรง ที่ควรจะศึกษาและหาทางแก้ไขให้ถึงต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริง ถือเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะปฏิรูประบบเศรษฐกิจการเมืองให้เป็นแบบใหม่ที่ต่างไปจากทุนนิยมอุตสาหกรรมผูดขาดโดยสิ้นเชิง เพื่อพัฒนาสังคมของเราให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ได้อย่างยั่งยืน มากกว่าที่จะแก้ปัญหาแบบให้เงินคงคลัง และเงินกู้ไปกระตุ้นเศรฐกิจแบบอุ้มให้คนรวยได้เปรียบคนจนต่อไป และฟื้นเพียงช่วงสั้นๆ ต่อไปก็จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยระลอกแล้วระลอกเล่า รวมทั้งวิกฤตทางการเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม

Publisher : กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์
Publish Year : 2552
Category : Economics
Page : 133 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010075333 EC00070 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.