เศรษฐศาสตร์นักคิด = Think-tank economists / ณดา จันทร์สม... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ศาสตรา สุดสวาสดิ์, พิริยะ ผลพิรุฬห์

Author : ณดา จันทร์สม
Rating :
เศรษฐศาสตร์นักคิด = Think-tank economists / ณดา จั...
Publisher : กรุงเทพฯ : บวรสารการพิมพ์
Publish Year : 2552
Category : Economics
Page : 126 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040001179 EC00073 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.