เล่าเท่าที่รู้ : วิพากษ์เศรษฐกิจโลกวิจารณ์เศรษฐกิจไทยในสถานการณ์วิกฤต / โดย วีระ ธีรภัทร

Author : วีระ ธีรภัทร
Rating :
เล่าเท่าที่รู้ : วิพากษ์เศรษฐกิจโลกวิจารณ์เศรษฐกิจ...
Publisher : ปทุมธานี : โรนิน
Publish Year : 2552
Category : Economics
Page : 554 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010067848 EC00021 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.