การต่อสู้ของทุนไทย 2 : การเมือง วัฒนธรรม เพื่อความอยู่รอด / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ

Author : ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ
Rating :
การต่อสู้ของทุนไทย 2 : การเมือง วัฒนธรรม เพื่อความ...

งานวิจัยชิ้นสำคัญที่จะทำความเข้าใจของคุณให้กว้างขึ้นว่าทุนนิยมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างหลังวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ซึ่งจะนำเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมไทยอย่างรอบด้าน เพราะจริงๆแล้วทุนมีความหมายกว้างขวางมากกว่าเรื่องของเงินตราเพียงอย่างเดียว จากการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยงหน่วยและองค์กรต่างๆที่เราคุ้นเคย ไม่เพียงจะศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามทฤษฎีเท่านั้น หากการศึกษานี้ก้าวเข้าไปในมิติที่สามารถเชื่อมโยงเรา และสรรพสิ่งรายล้อม จนเห็นได้ว่าการเรียนรู้เรื่องราวทางเศรษฐกิจอย่างมีหลักฐานข้อมูลประกอบนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่ผู้คนทั่วไปจะทำความเข้าใจได้ความครอบคลุมในเนื้อหาของความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือชุดนี้ เป็นเสมือนบทเริ่มต้นให้เราค่อยๆทำความเข้าใจการดำเนินไปของทุนอันทรงอิทธิพลอยู่ในภาวะโลกาภิวัตน์ได้ พร้อมบทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และข้อมูลอันละเอียดลึกซึ้ง ทว่าเข้าใจง่าย เพราะทุนนั้นปรากฎตัวอยู่ทุกหนแห่ง และความจริงก็เกี่ยวข้องและใกล้ตัวเรายิ่งนัก

Publisher : กรุงเทพฯ : มติชน
Publish Year : 2549
Page : 424 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010076731 IK00002 2 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.