การบริหารธนาคารพาณิชย์ / พรนพ พุกกะพันธุ์

Author : พรนพ พุกกะพันธุ์
Rating :
การบริหารธนาคารพาณิชย์ / พรนพ พุกกะพันธุ์...

ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินในประเทศไทย สถาบันการเงินอื่นที่มิใช่ธนาคาร หลักการและวิวัฒนาการของธนาคารพาณิชย์ ระบบการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ แหล่งที่มาและการลงทุนของธนาคาร บทบาทของธนาคารกลาง การบริหารธนาคารพาณิชย์ การบริหารสภาพคล่อง การตรวจสอบและการประเมินผล บริการของธนาคารพาณิชย์ การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ การสร้างภาพพจน์ธนาคาร และ อนาคตธนาคารพาณิชย์ไทย

Publisher : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publish Year : 2544
Page : 345 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010068552 IK00005 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.