เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ = Managerial economics and business strategy / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

Author : พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
Rating :
เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ = Manageri...

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ" ในเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี ตัวอย่าง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า และผู้วิจัย ได้นำความรู้ต่างๆ ไปประกอบการตัดสินใจทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2555
Category : Economics
Page : 285 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078346 EC00140 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.