การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะความรู้ / พรรณี บัวเล็ก

Author : พรรณี บัวเล็ก
Rating :
การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะควา...

การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย : บทสำรวจสถานะความรู้" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาประวัติเศรษฐกิจทั้งหมด พร้อมผลงานการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย โดยนำเสนอเป็นรูปของตาราง เนื้อหาในเล่มสามารถใช้ในวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทั่วไป ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ความคิดไทย ตลอดจนวิชาที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ทั้งทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากงานชิ้นนี้ได้สรุปงานวิจัยและงานเขียนสำคัญต่างๆ มากกว่า 200 ชิ้น และได้วิเคราะห์ผลงานเหล่านั้นเชื่อมโยงไปสู่มิติอื่นๆ ที่เป็นบริบททางสังคมด้วย นอกจากนี้ผู้ที่รักในงานวิจัยและงานประวัติศาสตร์ก็สามารถอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้วิธีการศึกษาให้มากขึ้นได้

Publisher : กรุงเทพฯ :สยามปริทัศน์
Publish Year : 2555
Category : Economics
Page : 448 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078504 EC00155 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.