รู้ทันตลาดทุน 2 / สฤณี อาชวานันทกุล

Author : สฤณี อาชวานันทกุล
Rating :
รู้ทันตลาดทุน 2 / สฤณี อาชวานันทกุล...

"รู้ทันตลาดทุน 2" เล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความรอบด้านของผู้เขียน ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา ก่อนจะลงมือบรรเลงเพลงดาบวิพากษ์ วิจารณ์แรงๆ หนักๆ ตรงไปตรงมาตามสไตล์ หากเธอไม่ลืมที่จะให้ทางออก เธอแบ่งเนื้อหาในเล่มออกเป็นสามภาค โดยภาคแรก..ทันตลาดทุนไทย เป็นเรื่องราวข่าวดังที่เกิดขึ้นในตลาดทุนบ้านเรา สะท้อนปัญหาเชิงนโยบายของผู้กำกับดูแลโดยตรง รวมทั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่พยายามแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุน ต้นทางของการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ภาคสอง...ทันตลาดทุนโลก หยิบตลาดทุนโลกมาเล่าผ่านทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกที่อยู่ระหว่างการถกเถียงในสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัญหา ภาคสาม...ธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชัน พูดถึงกฎหมายและกลไกที่จำเป็นต่อการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน ตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและกลไกคุ้มครองภายในบริษัท กฎหมายฟ้องคดีแบบกลุ่ม กฎหมายฟ้องแทนกรรมการ เครื่องมือสำคัญเหล่านี้ในเมืองไทยยังไม่มี และภาคเอกชนไทยก็ไม่เคยเรียกร้อง เหนืออื่นใดผู้เขียนยังพูดถึงบทบาทของ "นักลงทุน" ในการป้องปรามคอร์รัปชันที่ลงมือทำได้

Publisher : กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ
Publish Year : 2556
Page : 204 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010080501 IK00008 2 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.