รายงานประจำปี 2549 = Annual report 2006 : พัฒนาสู่ความเป็นตลาดสากลและศูนย์กลางการลงทุนที่ครบวงจร / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
รายงานประจำปี 2549 = Annual report 2006 : พัฒนาสู่...

ข้อมูลองค์กร -- สารจากประธานและผู้จัดการ -- สารจากกรรมการและผู้จัดการ -- คณะกรรมการ -- โครงสร้างการบริหารงานตลาดงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- คณะผู้บริหาร -- ภาพรวมตลาดทุนไทยและการดำเนินงานที่สำคัญปี 2549 -- ข้อมูลสถิติที่สำคัญในรอบ 3 ปี -- ตลาดทุนทย...รากฐานแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน -- การปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ -- รายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ -- บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร -- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน -- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงืนตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย -- ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ์ และบริษัทย่อย -- ราบชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2549
Category : About the SET
Page : 111 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010051236 AS00003 Available 0 Please Login
1010051237 AS00003 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.