กรอบควบคุมภายในแบบบูรณาการ : กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวก / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Author : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Rating :
กรอบควบคุมภายในแบบบูรณาการ : กรอบการควบคุมภายในและ...
Publisher : กรุงเทพฯ : แอคทีฟพริ้นท์
Publish Year : 2560
Page : 250 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005680 SP00028 Available 0 Please Login
1040005681 SP00028 Available 0 Please Login
1040005682 SP00028 CheckOut Mar 06, 2024 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.