กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน /สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Author : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Rating :
กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ : ตัวอย่างเครื่องมือ...
Publisher : กรุงเทพฯ : แอคทีฟพริ้นท์
Publish Year : 2560
Page : 144 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040005677 SP00027 Available 0 Please Login
1040005678 SP00027 Available 0 Please Login
1040005679 SP00027 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.