การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน / สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

Author : สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
Rating :
การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน / สร...

หนังสือ "การวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาเชิงประจักษ์ในการวัดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งสอดแทรกประสบการณ์ และงานวิจัยทางด้านตลาดทุนของผู้เขียนมาใช้สังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนและเพื่อระบุช่องว่างในการพัฒนา โดยหนังสือเล่มนี้ได้แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์กับการวิเคราะห์สวอต แล้วขยายผลการศึกษาไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นกรณีศึกษา

Publisher : กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publish Year : 2561
Page : 237 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040010207 IK00037 Long Overdue 0 Please Login
1040010208 IK00037 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.