แนวทางการควบคุมภายในที่ดี / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

Author : ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Rating :
แนวทางการควบคุมภายในที่ดี / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร...

หนังสือ “แนวทางการควบคุมภายในที่ดี” เลม่ นี้ เป็นหนังสือที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยเน้นการนำเสนอแนวคิดหลักและข้อเสนอแนะในการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้จริง

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2564
Page : 374 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040012975 SP00031 Available 0 Please Login
1040012976 SP00031 Available 0 Please Login
1040012977 SP00031 Available 0 Please Login
1040012978 SP00031 Available 0 Please Login
1040012979 SP00031 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.