การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม = Sustainable development & social enterprise / ติญทรรศน์ ประทีบพรณรงค์

Author : ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
Rating :
การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม = Sustai...

ในปัจจุบัน เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ยังมีจํานวนน้อย และเอกสารที่มีการเผยแพร่อยู่นั้นส่วนใหญ่เรียบเรียงโดย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาบริหารธุรกิจ ผู้เขียนจึงเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเล่มนี้ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ในการปูพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมภายในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชาการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และในหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเพื่อใช้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับผู้สนใจทั่วไป

ในหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาหลักประกอบด้วย แนวคิดการพัฒนาและการ บริหารพัฒนาอย่างยั่งยืน ความหมายและแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม การประกอบการเพื่อสังคมและนวัตกรรมทางสังคม การนําเสนอแนวทางการส่งเสริมและการกํากับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย การสรุปบทเรียนและประเด็นความท้าทายในการ

Publisher : กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publish Year : 2564
Page : xi, 198 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040008113 SD00071 Available 0 Please Login
1040008114 SD00071 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.