กิจกรรมย้อนหลัง

31/05/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Talk หัวข้อ "เศรษฐศาสตร์.. เรื่องไม่ยาก ใกล้ๆตัว" โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 24/04/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Talk หัวข้อ "อัจฉริยะการตลาด" โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20/03/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "The Jitta Way วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า" โดย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธาน Jitta.com 28/02/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Talk หัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม T+2" โดย คุณภัทรวสี สุวรรณศร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพยากรใหม่


Start Page