กิจกรรมย้อนหลัง

24/04/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Talk หัวข้อ "อัจฉริยะการตลาด" โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20/03/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "The Jitta Way วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า" โดย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธาน Jitta.com 28/02/2561 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Talk หัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม T+2" โดย คุณภัทรวสี สุวรรณศร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20/12/2560 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "จัดทัพลงทุน ตอน เตรียมพร้อมลงทุนรับปีจอ" โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย 28/11/2560 : ภาพบรรยากาศกิจกรรม Maruey Book Review หัวข้อ "เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง" พบกับ รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผู้แต่งหนังสือ

ทรัพยากรใหม่


Start Page