กิจกรรมย้อนหลัง

25/09/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : ลงทุนเพื่อลูก สร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว โดย ดร.ศุภกร สุนทรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 25/07/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : Invest Like A Pro ลงทุนอย่างมืออาชีพ โดย คุณวิน พรหมแพทย์, CFA 27/07/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Book Review : จริต จิตวิทยาการลงทุน โดย คุณมยุรี โชวิกรานต์, CISA รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)จำกัด 31/05/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : เศรษฐศาสตร์.. เรื่องไม่ยาก ใกล้ๆตัว โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 24/04/2561 : ภาพบรรยากาศ Maruey Talk : อัจฉริยะการตลาด โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทรัพยากรใหม่


Start Page