คู่มือการรายงานความยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียน 2022

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือการรายงานความยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียน 2...

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
โปร่งใส จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุน
โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน (financial information) ที่แสดงถึงความสามารถในการ
ทำกำไรของธุรกิจ แต่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและ
ความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

Published Date : May 22, 2022
Publisher : -
Page : 96 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.