Capital market of all : รายงานสรุปผลวิจัยโครงการ "ตลาดทุนของทุกคน” เล่ม 1

Author : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation).
Rating :
Capital market of all : รายงานสรุปผลวิจัยโครงการ &...

โครงการตลาดทุนของทุกคน (Capital Market OF All) มุ่งศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้ตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพ การเข้าถึง และความยั่งยืน ให้ตลาดทุนเป็นของทุกคนอย่างแท้จริง โดยในขั้นตอนการศึกษาได้มีการออกแบบกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบาย (PolicyLab) ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยกระตุ้นความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและค้นหาแนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนาตลาดทุนร่วมกัน รวมถึงยังมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกทั้งในประเด็นข้อกฎหมาย การวิเคราะห์ตัวแบบนโยบายตลาดทุน การวิเคราะห์ระบบภาษี การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการสํารวจข้อมูลการเข้าถึงตลาดทุนภาคประชาชน จนได้ต้นแบบนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็นตลาดทุนของทุนคน โดยในสมุดปกขาวฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการศึกษาการพัฒนาตลาดทุนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อการศึกษาทั้งหมด 5 หัวข้อได้แก่
1. การยกระดับประสิทธิภาพตลาดทุน
2. ความเป็นไปได้ของ Securitized Alternative Lending ในบริบทไทย
3. การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดทุน
4. บทวิเคราะห์นโยบาย UBC
5. การส่งเสริมความยั่งยืนของตลาดทุน
รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจะประกอบไปด้วยผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ช่องว่างปัญหาหรือโอกาส เหตุผลและความจําเป็นเชิงนโยบาย ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน.

Published Date : Jul 11, 2023
Publisher : -
Page : 96 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.