การพัฒนาตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ capital market efficiency : งานวิจัยโครงการตลาดทุนของทุกคน เล่ม 2

Author : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation).
Rating :
การพัฒนาตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ capital market eff...

ตลาดทุนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลาดทุนที่ดีนั้น ควรมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการอำนวยให้เกิดการเคลื่อนย้ายของทุน ไปสู่กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนทางการเงินหรือทางสังคม รวมถึงควรเป็นกลไกที่เปิดกว้างต่อผู้เล่นในระบบนิเวศตลาดทุนทุกระดับ และทุกบทบาทภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสมบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและโปร่งใส
ตลาดทุนในอุดมคติดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมการผลิตในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระจายความมั่งคั่งได้มากขึ้น แต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือเพื่อดึงดูดการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขันใหม่ให้กับประเทศหรือแม้กระทั่งยังสามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนได้ด้วยเช่นกัน.

Published Date : Jul 15, 2023
Publisher : -
Page : 116 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.