การพัฒนาตลาดทุนที่เข้าถึงได้ capital market accessibility : งานวิจัยโครงการตลาดทุนของทุกคน เล่ม 3

Author : มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation).
Rating :
การพัฒนาตลาดทุนที่เข้าถึงได้ capital market access...

สมุดปกขาวนี้มุ่งเน้นรวบรวมผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดทุน โดยประกอบได้ด้วย ผลการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงตลาดทุน (Survey on Capital Market Access) จำนวน 10,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุน จากห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) เพื่อประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการยกระดับการเข้าถึงโอกาสในตลาดทุน

Published Date : Jul 15, 2023
Publisher : -
Page : ึ78 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.