IPO Roadmap Guide Book : เส้นทางสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน

Author : ปิยารมย์ ปิยะไทยเสรี
Rating :
IPO Roadmap Guide Book : เส้นทางสู่การเป็นบริษัทจด...

หนังสือ IPO Roadmap Guidebook : เส้นทางสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนนี้ได้รวบรวมและกลั่นกรองเนื้อหาพื้นฐานขั้นต้นในรูปแบบกระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้เจ้าของกิจการและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนการระดมทุน การใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการบริหารโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการของกิจการ ตลอดจน
หน้าที่และความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน คู่มือฉบับนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเข้าระดมทุน
และสร้างจุดเปลี่ยนให้กิจการมีความแข็งแรงและเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Published Date : Nov 07, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 72 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 19 copies left

Related Book