9 การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

Author : ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ปรีชา กิจโมกข์ และฐิติเมธ โภคชัย
Rating :
9 การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา...

อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องการวางแผนการอุปโภคบริโภค การวางแผน การลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการ เกษียณโดยกระบวนการในการวางแผนการเงินดังกล่าว ได้น้อมนำองค์ความรู้ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบในการวางแผนทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่าน มีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 198 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.