9 การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

Author : ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ปรีชา กิจโมกข์ และฐิติเมธ โภคชัย
Rating :
9 การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา...

อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องการวางแผนการอุปโภคบริโภค การวางแผน การลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเพื่อการ เกษียณโดยกระบวนการในการวางแผนการเงินดังกล่าว ได้น้อมนำองค์ความรู้ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบในการวางแผนทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้ผู้อ่าน มีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 198 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book