อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์

Author : รวี ลงกานี
Rating :
อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์...

ประสบการณ์การเป็นผู้สอน ทำให้ผมเห็นความท้าทายในการทำให้ผู้เรียนเห็นอนุพันธ์กว้างไกลไปกว่าการเป็นเครื่องมือการลงทุนและพาผู้เรียนข้ามผ่านความกลัวสูตร สมการต่างๆ จึงเขียนตำรานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือทำความเข้าใจในอนุพันธ์ทางการเงินทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์
โครงสร้างของตำรานี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอน สามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระแรกคือบทที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8 เป็นการอธิบายอนุพันธ์พื้นฐานได้แก่ ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส สวอป และออปชัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มสาระที่สองว่าด้วยแนวคิด ที่มา และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดราคาทั้งอนุพันธ์พื้นฐานและอนุพันธ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานในบทที่ 3, 4, 6, 9-14 กลุ่มสาระที่สาม อธิบายการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุนตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงไว้ในบทที่ 4-6 บทที่ 12 และบทที่ 14 โดยกลุ่มสาระที่สองและสามนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกถึงที่มาของการคำนวณราคารูปแบบต่างๆ

ตำรานี้จึงเป็นโฉมหน้าของความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และเป็นตัวแทนของผมในการบอกเล่าเรื่องราวว่าด้วยอนุพันธ์ทางการเงินไปยังท่านผู้สนใจได้ใช้เป็นแรงหนุนภายใน ใช้แก้ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มี ร่วมกันสร้างพลังเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

Published Date : Jul 10, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 746 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book