อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์

Author : รวี ลงกานี
Rating :
อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์...

ประสบการณ์การเป็นผู้สอน ทำให้ผมเห็นความท้าทายในการทำให้ผู้เรียนเห็นอนุพันธ์กว้างไกลไปกว่าการเป็นเครื่องมือการลงทุนและพาผู้เรียนข้ามผ่านความกลัวสูตร สมการต่างๆ จึงเขียนตำรานี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือทำความเข้าใจในอนุพันธ์ทางการเงินทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์
โครงสร้างของตำรานี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอน สามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระแรกคือบทที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8 เป็นการอธิบายอนุพันธ์พื้นฐานได้แก่ ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส สวอป และออปชัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มสาระที่สองว่าด้วยแนวคิด ที่มา และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดราคาทั้งอนุพันธ์พื้นฐานและอนุพันธ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานในบทที่ 3, 4, 6, 9-14 กลุ่มสาระที่สาม อธิบายการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุนตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงไว้ในบทที่ 4-6 บทที่ 12 และบทที่ 14 โดยกลุ่มสาระที่สองและสามนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกถึงที่มาของการคำนวณราคารูปแบบต่างๆ

ตำรานี้จึงเป็นโฉมหน้าของความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ และเป็นตัวแทนของผมในการบอกเล่าเรื่องราวว่าด้วยอนุพันธ์ทางการเงินไปยังท่านผู้สนใจได้ใช้เป็นแรงหนุนภายใน ใช้แก้ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มี ร่วมกันสร้างพลังเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

Published Date : Jul 10, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 746 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.