The Jitta Way : วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า

Author : ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
Rating :
The Jitta Way : วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า...

หนังสือ "วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า : The Jitta Way" เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาได้นำข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานมาวิเคราะห์ อธิบายด้วยภาษาและสไตล์การเขียนที่เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 259 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book