วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มธนาคาร

Author : อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มธนาคาร...

หนังสือชุด “การวิเคราะห์หุ้นราย Sector: หุ้นกลุ่มธนาคาร” ได้อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคาร เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายการที่สำคัญ เรียนรู้โครงสร้างและอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้ หนังสือชุดนี้จะเป็นคู่มือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารให้สอดคล้องตามเป้าหมายการลงทุนของตน และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : -
Category : SET Book
Page : 228 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.