วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มการแพทย์

Author : นฤมล เอกสมุทร
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มการแพทย์...

หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจการแพทย์ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมความรู้พื้นฐานหลักๆของกลุ่มการแพทย์ที่นักลงทุนควรทราบ อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการแพทย์เร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ
โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ได้

Published Date : Feb 09, 2021
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 158 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 18 copies left

Related Book