วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มการแพทย์

Author : นฤมล เอกสมุทร
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มการแพทย์...

หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจการแพทย์ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวมความรู้พื้นฐานหลักๆของกลุ่มการแพทย์ที่นักลงทุนควรทราบ อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการแพทย์เร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ
โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มการแพทย์ได้

Published Date : Feb 09, 2021
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 158 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 20 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.