คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเงินเอาอยู่

Author : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเ...

หนังสือสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันตามแนวคิด 4 รู้ คือ “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” ซึ่งน้องๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว และบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไจไว้ได้อย่างไม่ยาก...

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 62 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.