มุ่งมั่น เพื่อมั่งมี

Author : สมชาติ กิจยรรยง
Rating :
มุ่งมั่น เพื่อมั่งมี...

หนังสือ มุ่งมั่น เพื่อมั่งมี ของสมชาติ กิจยรรยง เล่มนี้ เป็นผลงานที่เกี่ยวพันต่อเนื่องมาจากหนังสือเล่มก่อนๆ เช่นฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงจากฝันสู่ความสำเร็จ สร้างฝันให้เป็นจริง ซึ่งเป็นแนวหนังสือประเภทฮาวทูเกี่ยวกับงานขาย การตลาด และการบริการ ทั้งในระดับนักขาย ผู้บริหารงานขาย นักการตลาด ผู้บริหารการตลาด หรือแม้แต่กับเถ้าแก่ยุค SMEs หนังสือเล่มนี้มีอยู่ถึง 30 บท ที่น่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อหน่วยงานได้อย่างวิเศษ อย่างน้อยที่สุดก็สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้

Published Date : Jul 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 161 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.