การภาษีอากรธุรกิจ

Author : รศ. สมคิด บางโม
Rating :
การภาษีอากรธุรกิจ...

หนังสือ "การภาษีอากรธุรกิจ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับปริญญาตรี เนื้อหาภายในเล่ม ครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวกับธุรกิจคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร ท้ายบทมีกิจกรรมทบทวนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน ทดสอบความรู้ของตนเองและเตรียมตัวสอบ อธิบายเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

Published Date : Mar 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Category : Personal Finance
Page : 320 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 6 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.