เงื่อนไขรายจ่ายต้องห้าม

Author : วิทยา เอกวิรุฬห์พร
Rating :
เงื่อนไขรายจ่ายต้องห้าม...

การดำเนินกิจการ และทำการบันทึกบัญชีรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี โดยเสียภาษีบนฐานผลกำไรของบริษัท มักเป็นปัญหาสำหรับนักบัญชีและเจ้าของกิจการที่่ต้องพึงระวัง
หนังสือเล่มนี้้ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเงื่่อนไขการแยกแยะประเภทรายจ่าย ทั้้งในทางบัญชีและภาษีได้อย่างถููกต้อง เพื่่อลดการเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการจัดทำบัญชี อันเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกิจการ

Published Date : Aug 31, 2023
Publisher : ธรรมนิติ เพรส
Category : Personal Finance
Page : 15 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.