การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง ขององค์กรกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแล (ESG)

Author : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์
Rating :
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การประยุกต์ใช้การบริห...

แนวปฏิบัติฉบับนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนสามารถประยุกต์หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ERM)
กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG

Published Date : Jan 22, 2023
Publisher : สภาวิชาชีพบัญชี
Page : 214 Pages
Number of Copy 5 copies
Number of Available Only 5 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.