คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี

Author : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์
Rating :
คู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี...

คู่มือฯ นี้มีส่วนช่วยผู้บริหารสา นักงานสอบบัญชีสามารถบริหารจัดการสา นักงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของสา นักงาน และพัฒนาศักยภาพของผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สา คัญในระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนทั้งนี้ คู่มือฯ ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพแก่สา นักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสา นักงานให้สามารถให้บริการสอบบัญชีสา หรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เพื่อรองรับการขยายตัวและการเพิ่มข้นึ ของบริษัทจดทะเบียนในอนาคต

Published Date : Mar 17, 2023
Publisher : สภาวิชาชีพบัญชี
Page : 435 Pages
Number of Copy Unlimited
Number of Available Unlimited

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.