พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส

Author : ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
Rating :
พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส...

สำนักพิมพ์ : ต้นคิดราคาปก : 225 บาทคุณผู้อ่านเคยสังเกตเห็นใช่ไหมว่าทำไมคนที่พูดเก่ง นำเสนอเก่ง มักจะประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในหน้าที่่การงานมากกว่าคนที่่ไม่ค่อยพูดหรือพูดน้อย ทั้้งที่่บางครั้้งฝีมือการทำงานหรือความสามารถของพวกเขาเหล่านั้้นก็แค่พื้้นๆ ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นเหมือน ตอนนำเสนอบนเวทีหรือนำเสนอต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่คำตอบง่ายมากครับ เพราะคนที่่พูดเก่งจะมีทักษะในการนำเสนอและโน้มน้าวระดับมืออาชีพ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจนี่่แหละที่่ทำให้ลูกค้าเจ้านาย เพื่่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่่งลูกน้อง เกิดความเชื่่อมั่่น ความเชื่่อถือ จนนำมาซึ่่งความไว้วางใจและการให้โอกาส จึงไม่ใช่เรื่่องแปลกเมื่่อเขามี “โอกาส” มากกว่าคนอื่่น เขาย่อมจะมีแต้มต่อสูงกว่าคนอื่่นๆ ที่่นำ เสนอไม่เก่งหรือพูดไม่เป็น ฉะนั้้นถ้าคุณอยากก้าวหน้าในอาชีพหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจ คุณจำเป็นอย่างยิ่่งที่่จะต้องฝึกทักษะด้านการนำเสนอให้มีความเฉียบคมและสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่่อในสิ่่งที่่คุณพูดหนังสือ “พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส” ผลงานล่าสุดของอาจารย์ไชยยศ ปั้้นสกุลไชย น่าจะเป็นอีกหนึ่่งทางเลือกสำหรับผู้ที่่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอให้เป็นระดับมืออาชีพเพราะหนังสือเล่มนี้้มาจากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอด 36 ปีของอาจารย์ไชยยศที่่คร่ำ หวอดอยู่ในวงการธุรกิจวิทยากรทำให้ “พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส” อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับเทคนิคต่างๆ มากมายที่่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเมื่่อคุณเข้าใจและมองเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอแล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่่คุณจะเปลี่่ยนแปลงตนเองดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com

Published Date : Nov 24, 2023
Publisher : -
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.