งานแต่ละฝ่ายในบริษัท ที่ AI สามารถทำแทนคนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอีกเป็น 100 เท่า โดยใช้ ChatGPT Bard Copilot Plugin Prompt

Author : เนตรนภิส ฟ้ารักษา
Rating :
งานแต่ละฝ่ายในบริษัท ที่ AI สามารถทำแทนคนได้ อย่าง...

การนำ AI มาใช้ในธุรกิจสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น AI สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาแนวโน้มและโอกาสทางการตลาด ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ ใช้ในการให้บริการลูกค้า และใช้ในการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่า AI จะสามารถทำงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ AI ในธุรกิจ งานที่สามารถทดแทนด้วย AI ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และแนวทางการนำ AI มาใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ในธุรกิจผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำ AI มาใช้ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Published Date : May 08, 2024
Publisher : -
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.