ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Digital Marketing ในยุค AI และการนำ AI ChatGPT Bard Copilot มาใช้ในการตลาด AI Marketing

Author : เนตรนภิส ฟ้ารักษา
Rating :
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Digital Marketing ในยุค AI...

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกวงการ รวมถึงวงการการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) อีกด้วย การใช้ AI ใน Digital Marketing ช่วยให้นักการตลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดเป้าหมาย การสร้างเนื้อหา และการวัดผล

Published Date : May 08, 2024
Publisher : -
Page : - Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 0 copy left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.