การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ / คณะบรรณาธิการ อัญญา ขันธวิทย์ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ เดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี

Author : ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
Rating :
การกำกับดูแลเพื่อสร้างมูลค่ากิจการ / คณะบรรณาธิการ...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2552
Page : 608 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086335 SP00010 Available 0 Please Login
1010086389 SP00010 Available 0 Please Login
1010086390 SP00010 Available 0 Please Login
1010086391 SP00010 Available 0 Please Login
1010086392 SP00010 Available 0 Please Login
1010086393 SP00010 Available 0 Please Login
1010086394 SP00010 Available 0 Please Login
1010086395 SP00010 Available 0 Please Login
1010086396 SP00010 Available 0 Please Login
1010086398 SP00010 Long Overdue 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.