เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ /\œcหอการค้าไทย ; ภาษาอังกฤษ อัจฉรา วงศ์โสธร, ประเสริฐ ทีปะนาถ ; ภาษาจีน ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, Wang Feng

Author : Wang, Feng
Rating :
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ /\œcหอก...
Publisher : กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย
Publish Year : 2550
Category : Economics
Page : 259 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010070024 EC00166 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.